Worship

Listen to the sermon on Soundfaith by clicking the image

Key Scriptures

Hebrews 11:1; Ephesians 3:16-17; James 2:17; 1 Corinthians 2:11-14; John 4:20-24